ขยัน      ประหยัด      ซื่อสัตย์     สามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ตำบล คอนสวรรค์  อำเภอ คอนสวรรค์  จังหวัด ชัยภูมิ 36140

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
CHUMCHONBANJOK  SCHOOL
webmaster by napaporn kunjun tel : 044889108 e-mail : nengnapa_2518@hotmail.com
คณะครูนักเรียนทัศนศึกษาดูงาน
ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
การแช่งขันกีฬา ชบจ.เกมส์
สร้างความสามัคคี เพิ่มทักษะ
สนุกสนานมาก
เราชาวชุมชนบ้านจอก
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่  11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
ด้วยความยินดียิ่ง